ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, υπό την αιγίδα του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, στο πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από την επιτυχημένη λειτουργία δύο Κύκλων Σπουδών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει, φέτος, τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» οργανώνεται και λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθμ. 4 – 03/07/2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με ΑΔΑ 9Ω3Β46ΨΖ3Π-Φ4Η), και σύμφωνα με το ΦΕΚ επανίδρυσής του.

Το Π.Μ.Σ. έχει δύο (2) ειδικεύσεις:
Α. Κατεύθυνση Ενίσχυσης – Επανάχρησης Κτιρίων
Β. Κατεύθυνση Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων

Γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στους τομείς του υφιστάμενου κτιριακού και αστικού αποθέματος.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε: