ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Αντικείμενο Σπουδών

Αντικείμενο Σπουδών

Γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στους τομείς του υφιστάμενου κτιριακού και αστικού αποθέματος. Μετά την ραγδαία και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο οικιστική ανάπτυξη της χώρας των δεκαετιών 1960, 1970 και 1980, το αντικείμενο του μελετητή μηχανικού δεν είναι τόσο η δημιουργία νέων κτιρίων και οικιστικών συνόλων αλλά η συντήρηση, βελτίωση, ανάδειξη και επανασχεδιασμός των υπαρχόντων με βάση τις εξελίξεις στους τομείς της αντισεισμικής τεχνολογίας, της βιοκλιματικής συμπεριφοράς, της πολεοδομίας – ρυμοτομίας – χρήσης γης και της εσωτερικής και εξωτερικής αρχιτεκτονικής. Η αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων υφισταμένων κτιρίων και αστικού ιστού, είναι όσο ποτέ επίκαιρη. Από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα και τανάπαλιν, ο αστικός χώρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κατακερματισμένος, αλλά ως αντικείμενο μιας ευρύτερης και ενιαίας θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης. Οι αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις είναι προφανείς και η σύνδεσή τους αναγκαία. Η διαμόρφωση επιστημόνων με εξειδίκευση σε ζητήματα επεμβάσεων απαντά σε ευρύτερες οικονομοτεχνικές ανάγκες της εποχής μας και συμβάλλει στην βιωσιμότητα και επιλεξιμότητα σχετικών μελετών και προτάσεων.