ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια αξιολόγησης

Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός
μορίων
1 Συνολική επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές 20
2 Επίδοση σε μαθήματα προπτυχιακών σπουδών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 15
3 Διπλωματική εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10
4 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 20
5 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. 20
6 Κατοχή πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας 10
7 Συστατικές επιστολές (συνολικά) 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελούν το μέγιστο βαθμό, που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με τη κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο και δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει με βάση το βαθμό του πτυχίου ή των σχετικών μαθημάτων, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για βαθμό πτυχίου ή των σχετικών μαθημάτων πέντε) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου αυτού (για βαθμό πτυχίου ή των σχετικών μαθημάτων άριστα δέκα). Για το τρίτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας, σταθμισμένου κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής με το επίπεδο και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, στην κλίμακα από μηδέν μόρια μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κάθε κριτηρίου. Για το τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας, σταθμισμένης κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής με το επίπεδο και τα καθήκοντα της θέσης, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για μηδενική εμπειρία) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου (και για μέγιστη διάρκεια απασχόλησης τα πέντε έτη). Ο μέγιστος αριθμός των δυνατών μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε ποσοστό 150% των εισακτέων στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης της πρώτης φάσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιοι. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει στη συνέχεια: (α) κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων στην πρώτη φάση και (β) κατάλογο προκριθέντων στη δεύτερη φάση, στον οποίο τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται σε αλφαβητική σειρά και απαλείφονται όλα τα στοιχεία της επίδοσής τους κατά την πρώτη φάση, τους οποίους προωθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο κατάλογος των προκριθέντων υποψηφίων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι, που δεν προκρίθηκαν, μπορούν να δουν τη συνολική επίδοσή τους στο Γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Τα μέλη της επιτροπής παραλαμβάνουν τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση και αξιολογούν κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεών του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα. Η βαθμολογία που προκύπτει σταθμίζεται με συντελεστή 30%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει την επίδοση κάθε υποψηφίου.

Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιοι επιλέγονται), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή/και προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.