ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κτιρίων και αστικού χώρου. Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ Χρονολόγιο
101 Αποτυπώσεις κτιρίων και αστικού χώρου με προηγμένα εργαλεία 3 7.5  
102 Τεχνική Γεωλογία, Σεισμολογία και Εδαφομηχανική 3 7.5  
103 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών χώρων 3 7.5  
Ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό από τα εξής:
104 α. Στατική-Δυναμική Ανάλυση Υφισταμένων Κατασκευών (Κατεύθυνση: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων) 3 7.5  
104 β. Τοπογραφικές Εφαρμογές. Υπόβαθρα (Κατεύθυνση: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων) 3 7.5  
Σύνολο: 12 30