ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Αναστασιάδου Κωνσταντίνα

Δρ. Αναστασιάδου Κωνσταντίνα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:kianasta@civil.auth.grΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδες - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: