English

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
που αφορούν τις σπουδές


Ολόκληρος ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ B’ 4889/06.11.2020)Άρθρο 15. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο πλαίσιο της αποστολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ο σκοπός των προπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις και την ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής, παράλληλα με την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνων ακαδημαϊκών πολιτών. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Πανεπιστήμιο παρέχει σε όλους τους φοιτητές υψηλό επίπεδο σπουδών και προσαρμόζει τα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο παρών Κανονισμός, ως ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών στα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Άρθρο 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός (1) προγράμματος σπουδών του οποίου το κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύναται να παρέχονται σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών), κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμήνων και τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος, ο οποίος ανέρχεται για τα προγράμματα 4ετούς φοίτησης σε οκτώ (8) εξάμηνα και 5ετούς φοίτησης σε δέκα (10) εξάμηνα.


2. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών) και εφόσον στο οικείο πρόγραμμα σπουδών πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύουν, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.


3. Το Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων, προσαρμοζόμενο στον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος, περιέχει τα υπό του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, προβλεπόμενα στοιχεία, και ιδίως τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων/ασκήσεων ή μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση, τον Τομέα ή/και τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν την αρμοδιότητα και ευθύνη για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος/άσκησης, καθώς και την πτυχιακή ή διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση, εφόσον απαιτείται, ως και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, αλλά και των πιστωτικών μονάδων (ECTS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), ανά εξαμηνιαίο μάθημα. Εφόσον στο Πρόγραμμα σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση τους, ορίζονται σε αυτό ο αριθμός των μαθημάτων, ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS), το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης τους, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα προσόντα και το επίπεδο προσόντων, σε αντιστοίχισή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.


4. Κάθε πρόγραμμα σπουδών συνοδεύεται από τους κανόνες φοίτησης και αποφοίτησης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες ή προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος.


5. Στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από Σχολές ή Τμήματα άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ύστερα από την υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ των οικείων Ιδρυμάτων


6. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα (αν υπάρχει) και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος. Επιπλέον, με όμοιο τρόπο δύναται να αναθεωρούνται επί μέρους πτυχές του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.


7. Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα κριτήρια και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά τα προβλεπόμενα στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος


8. Τα μαθήματα κάθε προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ή επιλεγόμενα, τα δε τελευταία σε υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής και σε όποιον άλλο τύπο καθορίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής επιλέγονται από αντίστοιχες ομάδες ή ενότητες προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολο των Τομέων του οικείου Τμήματος. Όλα ή ορισμένα από αυτά είναι δυνατό να διαρθρώνονται σε διακριτές ομάδες ή ενότητες μαθημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία οι φοιτητές μπορούν ή υποχρεούνται να επιλέγουν ενιαία. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής επιλέγονται εκάστοτε από το σύνολο των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων, είτε ελεύθερης είτε υποχρεωτικής επιλογής, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτά δεν επελέγησαν ως μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής. Το σύστημα, με το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μαθήματα, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων, καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος. Ο συνολικός αριθμός των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, είτε υποχρεωτικής είτε ελεύθερης επιλογής, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Σε υποχρεωτικά μαθήματα δύναται να προσδιορίζεται η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση (ως προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα ή ως προαπαιτούμενοι και εξαρτημένοι κύκλοι σπουδών) και ειδικότερα σε υποχρεωτικά μαθήματα/ασκήσεις κατωτέρων εξαμήνων, η γνώση των οποίων είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων/ασκήσεων ανώτερων εξαμήνων. Στην περίπτωση μαθημάτων που διδάσκονται από άλλα Τμήματα, ο καθορισμός τους ως προαπαιτούμενων γίνεται από το αντίστοιχο Τμήμα που διδάσκει το μάθημα.


9. Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και υλοποιείται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης.


11. Τα αμφιθέατρα, οι αίθουσες διδασκαλίας και η κτιριακή και λοιπή υποδομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος και η χρήση τους καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Η καταγραφή και διαχείριση των αμφιθεάτρων και των αιθουσών διδασκαλίας διενεργείται μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος αιθουσιολογίου ανά Σχολή, ξεχωριστού για κάθε πόλη όπου εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστημίου, με την επιμέλεια της αρμόδιας για θέματα σπουδών Υπηρεσίας


12. Στις Σχολές και τα Τμήματα λειτουργούν εργαστηριακοί και ερευνητικοί χώροι και υποδομές με εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και Υπολογιστικά Κέντρα εξοπλισμένα με υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων σύγχρονης τεχνολογίας για την κάλυψη των οικείων εκπαιδευτικών και εργαστηριακών αναγκών των Τμημάτων.


13. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να οργανώνονται δομές και προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσσας για Έλληνες φοιτητές, πέραν της τυχόν υποχρεωτικής ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους.


Άρθρο 17. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, στα οποία κατανέμονται τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, και τα οποία διδάσκονται τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει μία εβδομάδα μετά την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μία εβδομάδα μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ημερολογιακού έτους.


2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έναρξης και λήξης διδακτικών εξαμήνων που καθορίζεται με απόφαση τη Συγκλήτου.


3. Στις περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων λόγω σύμπτωσης με αργίες ή λόγω άλλων έκτακτων περιστατικών, οι υπεύθυνοι διδάσκοντες οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στον/την Διευθυντή/ρια του Τομέα και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσής τους, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της διδακτέας ύλης, αλλά και των ωρών που αντιστοιχούν στις δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός (1) διδακτικού εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες και γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρόταση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας εκτός των κατά το άρθρο 30 του παρόντος οριζομένων από τη Σύγκλητο ημερομηνιών έναρξης και λήξης μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων. Επιπλέον, μετά τη λήξη της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου είναι δυνατή η διεξαγωγή από τα εργαστήρια συμπληρωματικών-επαναληπτικών ασκήσεων, ύστερα από πρόταση του οικείου Τομέα και απόφαση της Συνέλευσης.


Άρθρο 18. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται και για τα δύο (2) εξάμηνα, από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, γνωστοποιείται εγκαίρως στους φοιτητές και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος από τη Γραμματεία του Τμήματος


2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών μέσα στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τα Σαββατοκύριακα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών σε οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα), τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.


3. Σύμπτωση των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών και προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται.


4. Κάθε Τμήμα, έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη Δ.Ε.Π. και το λοιπό εν γένει εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με τη μορφή διδασκαλίας των μαθημάτων (διαλέξεις, παραδόσεις, σεμινάρια, φροντιστήρια, ασκήσεις κ.λπ.) και ιδίως σε περιπτώσεις μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων ή κλινικής εκπαίδευσης του προγράμματος σπουδών που διδάσκονται σε μεγάλο αριθμό φοιτητών, τη διαίρεση των φοιτητών σε ομάδες ή κλιμάκια, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ομοίως, καθορίζεται ο αντίστοιχος ανώτατος αριθμός φοιτητών για κάθε ομάδα ή κλιμάκιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


5. Μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπό εκπαιδευτικό εν γένει προσωπικό, στα οποία γίνεται τέτοια ανάθεση/συνανάθεση διδασκαλίας, μπορούν, με απόφαση του οικείου Τομέα, να συγκροτούν, για τις ανάγκες εναρμόνισης της διδασκαλίας και των εξετάσεων στις διάφορες ομάδες ή κλιμάκια του ίδιου μαθήματος ή εργαστηριακής άσκησης ή κλινικής εκπαίδευσης, επιτροπή του μαθήματος με συντονιστή το μέλος Δ.Ε.Π. που ορίζεται από τον Τομέα.


6. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων, καθώς και των εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Το ίδιο ισχύει και για τα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μαθήματα, εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα, ύστερα από πρόταση του υπεύθυνου διδάσκοντος, αποφασίζει εάν πρέπει να διδαχθεί μάθημα επιλογής που έχει δηλωθεί από λιγότερους του καθορισθέντος αριθμού φοιτητές. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδαχθεί λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητών που το δήλωσαν, οι φοιτητές αυτοί μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας δηλώσεων. Ομοίως, μπορεί να καθορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν και παρακολουθήσουν συγκεκριμένα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μαθήματα ή ασκήσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.


7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, που εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, καθορίζεται ο αριθμός των υποχρεωτικών εργαστηριακών και άλλων ασκήσεων και ό,τι αφορά την αξιολόγηση και ελλιπή παρακολούθηση των φοιτητών. Ομοίως, μπορεί να καθοριστεί ως υποχρεωτική η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών σε ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως π.χ. σεμιναρίων, εργαστηρίων, φροντιστηριακών μαθημάτων ή πρακτικών ασκήσεων. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.


8. Η άσκηση των φοιτητών (εργαστηριακή, φροντιστηριακή κ.λπ.) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του.


9. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης διπλωματικών ή άλλων πτυχιακών εργασιών ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.


10. Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει ως προαιρετικό οποιοδήποτε κατ’ επιλογήν μάθημα, το οποίο διδάσκεται στο Τμήμα του ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα άλλου Τμήματος. Οι διδακτικές και πιστωτικές μονάδες του προαιρετικού μαθήματος δεν υπολογίζονται για τη λήψη του τίτλου σπουδών και ο βαθμός αυτού δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του πτυχίου ή του διπλώματος, αλλά τα πρόσθετα προαιρετικά μαθήματα που παρακολούθησε αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του.


Άρθρο 21. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

...

4. Κάθε φοιτητής/ρια οφείλει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα οποία διδάσκονται κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Ειδικότερα, δηλώσεις μαθημάτων διενεργούνται από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, για το χειμερινό εξάμηνο και από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου για το εαρινό εξάμηνο, σε προθεσμίες που ορίζονται από την Κοσμητεία κάθε Σχολής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα του εξαμήνου φοίτησης, τα οποία μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής/ρια ανά εξάμηνο δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30). Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τη δήλωση μαθημάτων ή εργαστήριων προηγούμενων εξαμήνων με μη προαγωγικό τελικό βαθμό εξέτασης του/της φοιτητή/ ριας, των οποίων η παρακολούθηση κρίνεται επαρκής. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.


5. Οι διαδικασίες εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων πραγματοποιούνται από τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η δήλωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τα εξαρτημένα από προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η προαπαίτηση. Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο/η φοιτητής/ρια να έχει ενεργό παρουσία στο Ίδρυμα. Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρίζεται σε καμία εξεταστική περίοδο. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αυτό υφίσταται. Ειδικά για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές, η δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της πρώτης εγγραφής τους στο Τμήμα.


6. Η εγγραφή των νεοεισαγομένων πρωτοετών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά, οπότε ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει την αίτηση εγγραφής και αναρτά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στο Ίδρυμα, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, όπως ορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τους φοιτητές που εισάγονται με τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Η Γραμματεία ελέγχει τα στοιχεία του/ της ενδιαφερομένου/ης με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και τον πίνακα εισαγωγής.


7. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, κατά τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


8. Η περίοδος κανονικής φοίτησης κάθε φοιτητή/ριας ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Μετά το πέρας της κατά τα ανωτέρω κανονικής φοίτησής τους, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του οικείου Τμήματος.


9. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής, τις σπουδές τους για εξάμηνα σπουδών, συνεχόμενα ή μη, όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. Η απόφαση λαμβάνεται από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής με τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Υπέρβαση του χρόνου αυτού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως για σοβαρούς λόγους υγείας, με την ίδια ως άνω διαδικασία. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην κατά την προηγούμενη παρ. του παρόντος άρθρου ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος καθορίζεται ο επιτρεπόμενος αριθμός εξαμήνων διακοπής σπουδών, διαδοχικών ή μη, καθώς και ο αριθμός συνεχόμενων εξαμήνων διακοπής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του/της φοιτητή/ριας κατά την επάνοδό του/της.


10. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και τους απονέμεται τίτλος σπουδών όταν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εξαμήνων για λήψη πτυχίου ή διπλώματος, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό και έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.


Άρθρο 22. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου - Ιουλίου, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Οι φοιτητές δικαιούται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο (2) εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.


2. Ειδικότερα, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου και διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες. Απόκλιση από τις ανωτέρω προθεσμίες επιτρέπεται με απόφαση της Συγκλήτου.


3. Οι εξετάσεις δεν διενεργούνται αν δεν συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο ωρών διδασκαλίας, που βεβαιώνεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται έγκαιρα και κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος. Για τη συμπλήρωση ή μη της ύλης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος.


4. Η βαθμολογία της εξέτασης κάθε μαθήματος καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο βαθμολόγιο του μαθήματος της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου κάθε ακαδημαϊκού έτους με ευθύνη του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ ουσας, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Τμήμα και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το πέρας της ορισθείσας ημερομηνίας, τροποποίηση βαθμολογίων (διόρθωση ή και προσθήκη βαθμού, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον δύναται να πραγματοποιηθεί επιμέρους τροποποίηση βαθμολογίου εξεταστικής περιόδου (διόρθωση ή και προσθήκη βαθμού, κ.λπ.) με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ουσας, και πάντως όχι μετά το πέρας των δύο (2) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Τροποποίηση της βαθμολογίας μαθημάτων στη μερίδα φοιτητή, στον οποίο έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, δεν επιτρέπεται.


5. Αν ένας/μια φοιτητής/ρια αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα με βαθμούς μεγαλύτερους του ένα (1) και διαφορετικούς μεταξύ τους, δύναται με αίτησή του, και απόφαση του/της Κοσμήτορα, να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών της οικείας Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και κοινοποιείται στον/την Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για το καθεστώς περαιτέρω συμμετοχής του στις εξετάσεις του μαθήματος, καθώς και για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την διαδικασία της παρούσας παραγράφου. 6. Σε περιπτώσεις που σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Τμήματος παρατηρείται συνεχής και υψηλού ποσοστού αποτυχία στην εξέταση των συμμετεχόντων φοιτητών, ο/η Διευθυντής/ρια του οικείου Τομέα ή/και ο/η Πρόεδρος του Τμήματος οφείλει να διερευνά και να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και μέριμνα για την αποκατάσταση της εύρυθμης διεξαγωγής της εκπαιδευτικής/εξεταστικής διαδικασίας.


Άρθρο 23. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του οικείου Τμήματος. Το σύνολο των αναγνωριζόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο κατά τα ανωτέρω Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.


3. Για τον σκοπό αυτό, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα μαθήματα από τα οποία ζητά να απαλλαγεί. Για την ένταξή του σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής του, ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα αμέσως μετά την εγγραφή του και για το σύνολο των μαθημάτων και απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν αλλαγή εξαμήνου.


4. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης, συνοδευόμενο από την αναλυτική ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχει ασκηθεί. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στον/την υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων ή και ασκήσεων στον/ην αιτούντα/ούσα φοιτητή/ρια.


5. Οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων ECTS των φοιτητών Erasmus +, ρυθμίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.


6. Το επίπεδο, ο βαθμός και ο τρόπος απόδειξης της επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.


Άρθρο 24. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με τους βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων.


2. Κάθε μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η διπλωματική εργασία, βαθμολογείται αυτοτελώς. Οι βαθμοί που δίνονται κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προαγωγικοί βαθμοί είναι το (πέντε) 5 και οι μεγαλύτεροί του.


3. Ο βαθμός που απονέμεται σε μάθημα το οποίο περιλαμβάνει παράδοση και εργαστηριακή άσκηση, δεν διαχωρίζεται. Για τα μαθήματα αυτά, ο/η φοιτητής/ρια θεωρείται προακτέος/α εφόσον συγκέντρωσε πέντε (5,00) τουλάχιστον μονάδες στον τελικό βαθμό, όπως προκύπτει από τις επιμέρους επιτευχθείσες βαθμολογίες με τη βαρύτητα που ορίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στο περίγραμμα κάθε μαθήματος.


4. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε μιας συνολικής τελικής εξέτασης είτε συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας). Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ή πρακτικών ασκήσεων ή της επίδοσης του φοιτητή από τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, ή συνδυασμό των ανωτέρω.


5. Στην περίπτωση που, για τη διδασκαλία μαθημάτων ή εργαστηρίων, το ακροατήριο έχει διαιρεθεί σε ομάδες ή κλιμάκια, διασφαλίζεται η ομοιομορφία της εξέτασης και των κριτηρίων αξιολόγησης.


6. Στους φοιτητές που απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής επειδή τα έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει, και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύνανται είτε να κατοχυρώνονται οι βαθμοί του Τμήματος προέλευσης ή η αποδεδειγμένη γνώση τους χαρακτηριζόμενη ως «Επιτυχώς», με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.


7. Μαθήματα ή εργαστήρια στα οποία ο/η φοιτητής/ ρια δεν έλαβε προαγωγικό τελικό βαθμό και η παρακολούθηση σε αυτά ή μέρος αυτών (εργαστηριακό ή θεωρητικό) δεν κρίνεται επαρκής, υποχρεούται να τα επαναλάβει εν όλω ή εν μέρει, ή, εφόσον είναι κατ’ επιλογή, δύναται να τα αντικαταστήσει με άλλα επίσης κατ’ επιλογή. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.


8. Οι λεπτομέρειες για την απόδοση των προαγωγικών και μη προαγωγικών βαθμών ECTS κάθε μαθήματος/ άσκησης, καθώς και για τη μετατροπή βαθμολόγησης των φοιτητών Erasmus +, ρυθμίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.


Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Το πτυχίο ή δίπλωμα πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών του/της φοιτητή/ριας και αναγράφει βαθμό, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός αυτός είναι κατά σειρά επιτυχίας: «Άριστα» από 8.50 έως και 10, «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως και 8,49 και «Καλώς» από 5 έως και 6,49.


2. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος προκύπτει, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/ρια έχει ολοκληρώσει επι- τυχώς τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος. Αν ο/η φοιτητής/ρια έχει περάσει περισσότερα από τα ελάχιστα απαραίτητα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου ή του διπλώματος μαθήματα, τα υπόλοιπα αναγράφονται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του και στο Παράρτημα Διπλώματος, με τον βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες τους, αλλά ο βαθμός αυτών δεν προσμετράται για την εξαγωγή του τελικού βαθμού του πτυχίου ή του διπλώματος.


3. Οι λεπτομέρειες για την απόδοση των βαθμών ECTS των μαθημάτων ρυθμίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.


4. Στους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους απονέμεται «Πτυχίο», ενώ στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών απονέμεται «Δίπλωμα». Στους φοιτητές των Τμημάτων τουλάχιστον πενταετούς φοίτησης, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, απονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος, και αφορά και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου.


5. Ο/Η φοιτητής/ρια καθίσταται πτυχιούχος/διπλωματούχος από την ολοκλήρωση των σπουδών του/της και πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν/ήν του εγγράφου του τίτλου σπουδών του. Η ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου ή του διπλώματος είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Ειδικότερα, ως ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου ή διπλώματος λογίζεται η κοινή ημερομηνία λήξης της διαδικασίας οριστικοποίησης των βαθμολογίων όλων των μαθημάτων της ίδιας εξεταστικής περιόδου και η οποία καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ορκωμοσίας.


6. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι η ορκωμοσία του πτυχιούχου/διπλωματούχου σε δημόσια τελετή κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Σε περιπτώσεις που η παρουσία δεν είναι δυνατή, η ορκωμοσία διενεργείται σύμφωνα με διαδικασία που ορίζει ο/η Πρύτανης. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών.


7. Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησης του πτυχίου ή διπλώματος, ο/η φοιτητής/ρια παύει αυτοδικαίως να έχει τη φοιτητική ιδιότητα, παύει η συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος και δεν δικαιούται πλέον τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές.


8. Με τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου, οι Γραμματείες των Τμημάτων εφαρμόζουν την προβλεπόμενη διαδικασία ανακήρυξης πτυχιούχων/διπλωματούχων της προσεχούς ορκωμοσίας και αποστέλλουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή την ονομαστική κατάσταση των πτυχιούχων/διπλωματούχων στις εμπλεκόμενες σε θέματα στέγασης, φοιτητικής μέριμνας και σπουδών υπηρεσίες, καθώς και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη εκκρεμότητας και να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για την υποχρεωτική τακτοποίησή της. Η Γραμματεία του Τμήματος καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συμμετοχής τους στην ορκωμοσία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που τίθεται. Φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες στις ανωτέρω υπηρεσίες δεν συμμετέχουν στην ορκωμοσία και δεν λαμβάνουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη ρύθμιση αυτών.


9. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται, αντίστοιχα, σε κάθε περίπτωση που φοιτητής/ρια αποβάλλει τη φοιτητική ιδιότητα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.


10. Στους τίτλους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγεί το Ίδρυμα (πτυχία, διπλώματα κ.λπ.) επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται το Παράρτημα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ5/72535/ Β3/2006 (Β’ 1091) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Στο Παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.


11. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του Παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για τον χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Το Παράρτημα φέρει τις υπογραφές του/της Προέδρου και του/της Γραμματέα του Τμήματος ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, αντίστοιχα, και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.


12. Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται στους πτυχιούχους/διπλωματούχους, οι οποίοι παρακολούθησαν Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είχαν αποδοθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, πιστωτικές μονάδες (ECTS Credits).


13. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Ειδικότερα, το Παράρτημα Διπλώματος (ελληνικό και αγγλικό) δύναται να χορηγείται είτε κατά την τελετή ορκωμοσίας του/της δικαιούχου μαζί με τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών του/της, είτε σε εύλογο χρόνο μετά το πέρας αυτής, κατά τη διακριτική ευχέρεια του οικείου Τμήματος.


Άρθρο 84. ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ

1. Ο/Η φοιτητής/ρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές ή τις μεταπτυχιακές σπουδές του/της ορκίζεται ενώπιον του/της Πρύτανη ή του/της Αντιπρύτανη ή του/ της Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη και του/ της Προέδρου του Τμήματος, σε δημόσια τελετή, που γίνεται μετά τη λήξη εκάστης εξεταστικής περιόδου, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον/την Πρύτανη σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων. Ο όρκος δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η παρουσία του/της πτυχιούχου - διπλωματούχου είναι αδύνατη ή δυσανάλογα δυσχερής εξαιτίας λόγων υγείας ή διαμονής στην αλλοδαπή, είναι δυνατή η απαλλαγή από την ορκωμοσία με απόφαση του/της Πρύτανη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος. Στο πτυχίο επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


2. Για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία υποβάλλεται σχετική αίτηση του/της δικαιούχου φοιτητή/ριας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, κατά τη διαδικασία της οποίας ο/η ανωτέρω λαμβάνει γνώση και βεβαιώνει την ορθότητα των προσωπικών του/της στοιχείων και του βαθμού του/της στον υπό χορήγηση τίτλο σπουδών. Ο/Η πτυχιούχος ή διπλωματούχος δικαιούται να πάρει:
α) Πρωτότυπο του πιο πάνω τίτλου.
β) Ένα αντίγραφο του πιο πάνω τίτλου.
γ) Ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας


3. Το (α) και (β) χορηγείται κατά την ορκωμοσία, τo (γ) δύναται να χορηγηθεί το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα της ορκωμοσίας.


4. Ο/Η πτυχιούχος ή διπλωματούχος μπορεί να πάρει αντίγραφα τίτλου σπουδών ή/και αναλυτικής βαθμολογίας, πλέον των παραπάνω, με αίτηση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.


5. Επανέκδοση του πτυχίου/διπλώματος δεν επιτρέπεται. Ανάκληση του χορηγηθέντος τίτλου επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, θεμελιώνει τυχόν παρανομία. Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση, με ειδική επισημείωση, νέου τίτλου σε αντικατάσταση εις το ορθό του ανακληθέντος τίτλου, διενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/η επιστρέψει στο οικείο Τμήμα, ως συνημμένο στη σχετική αίτησή του/της περί ανάκλησης, τον αρχικώς χορηγηθέντα τίτλο.


Άρθρο 25. ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του/της υπεύθυνου/ης του μαθήματος για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.


Άρθρο 27. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παροχή διδακτικών συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με τον τρόπο και τα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων καταρτίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων διδασκόντων ή των Γενικών Συνελεύσεων των οικείων Τομέων, εφόσον υπάρχουν, και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα.


2. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος. Εάν φοιτητές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.


3. Δικαιούχοι δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων είναι οι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου προσαυξανόμενου κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προμηθευτεί στο παρελθόν δωρεάν σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.


4. Κάθε διδάσκων/ουσα οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, εγκαίρως, κατά την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Άρθρο 31. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Κανονισμός εξετάσεων προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων (χειμερινού, εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου), με τρόπο που:
- να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζόμενους,
- να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε πανεπιστημιακούς φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες,
- να κατοχυρώνει την προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια ενός εκάστου των διδασκόντων, των φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού σώματος,
- να διαφυλάττει το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Άρθρο 36. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Οι διδάσκοντες ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή εξετάσεων, μπορούν κατά την κρίση τους να οργανώνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ή και να στηριχθούν σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του υπό εξέταση μαθήματος, και με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και άλλων ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών μέσων.


2. Οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται με τη βοήθεια βιβλίων ή σημειώσεων (με «ανοικτά βιβλία»), κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας, λόγω της φύσης του υπό εξέταση μαθήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή και προφορικώς, κατά την κρίση του/της διδάσκοντος/ουσας ή, κατά περίπτωση, της επιτροπής εξετάσεων.


3. Εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς, η ακριβής κατανομή της διεξαγωγής τους, μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων, αποτελεί αρμοδιότητα του/της διδάσκοντος/ουσας του μαθήματος ή, κατά περίπτωση, της επιτροπής εξετάσεων. Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και το τυχόν υλικό που επιτρέπεται να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται και ανακοινώνονται εγκαίρως με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης διδάσκοντος/ουσας μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της επιτροπής εξετάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος, οι προφορικές εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν με ηλεκτρονικά μέσα τηλεδιάσκεψης εφόσον διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας.


Άρθρο 38. ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη διανομή των θεμάτων, απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φοιτητή/ρια. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατά την κρίση του/της υπευθύνου/ης διδάσκοντος/ουσας, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε φοιτητή/ρια που προσήλθε καθυστερημένα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος καθυστέρησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά και εφόσον δεν έχει αποχωρήσει από την εξέταση κανένας άλλος φοιτητής/ρια. Ο/Η φοιτητής/ρια αυτός/ή δεν δικαιούται συμπληρωματικό χρόνο εξέτασης.


2. Ο/Η διδάσκων/ουσα και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα οφείλουν να συναντηθούν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης, προκειμένου να διευθετήσουν τα ακόλουθα:
- κατανομή εξεταζομένων και επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων,
- εσωτερική (εντός της αίθουσας) διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζομένων, η οποία οφείλει να είναι πρόσφορη για τους σκοπούς της εξέτασης,
- κατανομή του απαραίτητου εξεταστικού υλικού για τη διεξαγωγή της εξέτασης (κόλλες με κατάλληλη σήμανση).


3. Κάθε αλλαγή στη διάταξη των εξεταζομένων εντός της αίθουσας ή μεταξύ των χρησιμοποιουμένων αιθουσών αποτελεί ευθύνη και δικαίωμα του διδάσκοντα και των επιτηρητών.


4. Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του/ της στο γραπτό του/της και στην συνέχεια ο/η επιτηρητής/ρια τον/την ταυτοποιεί βάσει της ακαδημαϊκής (φοιτητικής) του/της ταυτότητας. Σε έκτακτες περιπτώσεις και κατά την κρίση του διδάσκοντα, μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του εξεταζόμενου/ης βάσει της αστυνομικής του/της ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται στη Συνέλευση του Τμήματος για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.


5. Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα που προβλέπονται ρητά στο αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ή επιτρέπονται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.


6. Κινητά τηλέφωνα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλώς σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μη βρίσκονται πάνω στο έδρανο. Η ενεργοποίησή τους εκλαμβάνεται ως απόπειρα αντιγραφής.


Άρθρο 39. ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Η διεξαγωγή των εξετάσεων αρχίζει με την έναρξη διανομής των εντύπων ή την αναγραφή στον πίνακα ή την εκφώνηση των θεμάτων


2. Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/τη διδάσκοντα/ουσα. Οι απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις φοιτητών επί των θεμάτων των εξετάσεων, κατά την διάρκεια της εξέτασης, μπορούν να δοθούν μόνο από τον/τη διδάσκοντα/ουσα ή άλλα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα.


3. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση από τις αίθουσες των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης.


4. Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους εξεταζόμενους φοιτητές και παραλαμβάνονται μαζί με τα γραπτά.


5. Κάθε εξεταζόμενος/η που αποχωρεί από την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη έξοδος μεμονωμένου/ης εξεταζομένου/ης με συνοδεία επιτηρητή, η οποία και αναγράφεται ως παρατήρηση στο γραπτό του.


6. Η παραβίαση της γνησιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων, τιμωρείται. Οι επιτηρητές οφείλουν να αποβάλλουν από την αίθουσα τον φοιτητή που παραβιάζει τις παραπάνω απαγορεύσεις. Το γραπτό του φοιτητή που αποβάλλεται, μηδενίζεται. Ο επιτηρητής φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και αναφέρει άμεσα στον υπεύθυνο του μαθήματος τυχόν άρνηση συμμόρφωσης φοιτητή προς τις οδηγίες. Μετά την άρνηση του φοιτητή να συμμορφωθεί, ο υπεύθυνος του μαθήματος μηδενίζει το γραπτό του. Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την αποτροπή αντιγραφής από τους εξεταζόμενους και λογοδοτούν στη διοίκηση του Τμήματος.


7. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη λήξη των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η εκπνοή του χρόνου.


8. Η εξέταση λήγει υποχρεωτικά με το πέρας του καθορισμένου χρόνου εξέτασης.


9. Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει την εξέτασή του παραδίδει στο μέλος Δ.Ε.Π. ή στον/την επιτηρητή/ρια το γραπτό του δοκίμιο και υπογράφει στη σχετική κατάσταση, αν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί ο καθορισμένος για την εξέταση χρόνος, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Στη συνέχεια, αφού καταμετρή- σουν και αριθμήσουν τα γραπτά τα παραδίδουν στον/ τη διδάσκοντα/ουσα.


10. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν έχουν καθορισθεί ως επιτηρητές ή αντικαταστάτες τους, ή δεν είναι εξεταζόμενοι φοιτητές ή δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις.


11. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό.


12. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στην αίθουσα της εξέτασης ενός μόνο φοιτητή/ριας. Οι επιτηρητές οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε τουλάχιστον ένας/μία πρόσθετος/η φοιτητής/ρια θα παραμείνει στην αίθουσα, μέχρι να παραδώσει το γραπτό του/της και ο/η τελευταίος φοιτητής/ρια.


Άρθρο 40. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω σοβαρής ασθενείας ή λόγω αναπηρίας, μπορεί να προβλεφθεί αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης από προφορική, καθώς και άλλος χώρος και τρόπος εξέτασης.


2. Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και προσκόμιση πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.


3. Σε περίπτωση απουσίας εξεταζόμενου/ης από μία ή περισσότερες εξετάσεις μαθημάτων και εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας, μπορεί να προβλεφθεί εξέτασή του/της σε άλλη ημερομηνία, εντός της ίδιας εξεταστικής περιόδου ή εντός εύλογου χρόνου. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τον/ την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος.


4. Μέριμνα λαμβάνεται επίσης για ειδικές κατηγορίες φοιτητών (δυσλεκτικοί, αλλοδαποί κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιούνται στους διδάσκοντες από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.


Άρθρο 42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Η βαθμολογία των εξετάσεων καταχωρίζεται με ευθύνη της γραμματείας του Τμήματος στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος. Πριν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα, οι διδάσκοντες εξεταστές, οι επιτηρητές και οι γραμματείες διαφυλάσσουν το απόρρητο των αποτελεσμάτων.


2. Κανένα αποτέλεσμα εξέτασης ή βαθμολογία δεν γνωστοποιείται πριν την επίσημη δημοσιοποίησή τους.


3. Παράλληλα ο/η διδάσκων/ουσα, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποχρεούται να ορίσει ειδικό ωράριο, κατά το οποίο μπορούν να τον/την επισκεφθούν φοιτητές για απορίες και ερωτήσεις επί των γραπτών τους. Ο/Η διδάσκων/ουσα παρέχει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές επεξηγήσεις για την ορθή απάντηση των θεμάτων.


4. Κανένα γραπτό δεν μπορεί να επιδειχθεί σε εξεταζόμενο/η πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτωνΆρθρο 44. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή (φοιτητική) τους ταυτότητα, ο έλεγχος της οποίας είναι στην δικαιοδοσία των επιτηρητών τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.


2. Κάθε φοιτητής/ρια οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σεβαστεί τους όρους ομαλής διεξαγωγής της και να μην ενοχλεί τους υπολοίπους εξεταζόμενους. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται:
- Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα από εξεταζόμενους και επιτηρητές.
- Η επικοινωνία μεταξύ εξεταζόμενων χωρίς την άδεια των επιτηρητών.
- Η επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο με οποιοδήποτε τρόπο.
- Η χρήση μη επιτρεπόμενων βιβλίων, βοηθημάτων, σημειωμάτων ή άλλων αντικειμένων εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντος.
- Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων επικοινωνίας, ηλεκτρονικών συσκευών οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.
- Η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.


3. Ο/Η φοιτητής/ρια κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχει κοντά του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα/ ουσας. Κάθε εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του/της και χρησιμοποιεί κατά την εξέταση σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή εξεταστικό υλικό άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων ή αναγράφει στο δοκίμιό του απρεπείς εκφράσεις, ή δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή επιχειρεί την εν γένει φαλκίδευση της εξεταστικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποκλείεται εντελώς από τη συγκεκριμένη εξέταση και παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος για τον επιπλέον πειθαρχικό έλεγχο του παραβάτη.


4. Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν παρατηρήσεις σε όσους εξεταζόμενους δεν τηρούν τους κανόνες των εξετάσεων, να τους αλλάζουν θέση σε περίπτωση υποτροπής και να αναφέρουν στον/ τη διδάσκοντα/ουσα τυχόν άρνηση συμμόρφωσης προς τις οδηγίες του/της. Σε περίπτωση που προκύψουν άλλα προβλήματα, που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. διακοπές ρεύματος, αιφνίδια ασθένεια εξεταζόμενου, κ.λπ.), επιλαμβάνεται και αποφασίζει αναλόγως η Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση του/της υπευθύνου/ης διδάσκοντος/ουσας.


Άρθρο 45. ΤΗΡΗΣΗ TOY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KAI ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ TOY ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Την τήρηση του κανονισμού καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος. Κάθε παραβίαση των ανωτέρω κανόνων και των επιμέρους Κανονισμών από κάποιον/α εξεταζόμενο/η καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, επιφέρει μηδενισμό του γραπτού δοκιμίου και συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο υπεύθυνος διδάσκων συντάσσει γραπτή Αναφορά προς τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.


2. Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος εμπίπτουν η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί καταγγελλόμενων περιστατικών που αφορούν συγκεκριμένες παραβιάσεις του Κανονισμού, παρερμηνείες των διατάξεών του, ενστάσεις, καθώς και οι ενδεχόμενες κυρώσεις από φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες).


3. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές προσιδιάζουν στη φοιτητική ιδιότητα (π.χ απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις, έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, αναστολή ή απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας κ.λπ.) και πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό υπαιτιότητας.


Άρθρο 48. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής που τους αφορούν.
β) Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα ακαδημαϊκά θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας και στην κείμενη νομοθεσία.
γ) Να αξιολογούν το έργο των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και των διοικητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των Κανονισμών του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.
δ) Να ενημερώνονται εγκαίρως από το αρμόδιο Τμήμα για το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη φοίτησή τους.
ε) Να συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή κάθε εξαμήνου και να απευθύνονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και στους Προέδρους των Τμημάτων για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.
στ) Να υποβάλουν αιτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες του οικείου Τμήματος ή Σχολής ή του Ιδρύματος και να εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
ζ) Να κάνουν δέουσα χρήση των εγκαταστάσεων, υποδομών και των μέσων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος.
η) Να επωφελούνται από τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ειδικά.
θ) Να υποβάλουν αναφορές και αιτήματα στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σχετικά με θέματα της φοίτησής τους.
ι) Να εκπροσωπούνται, διά των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του Ιδρύματος.
ια) Να συμμετέχουν στον φοιτητικό σύλλογο ή σε φοιτητικές ομάδες και ομίλους που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος.


2. Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να είναι ενημερωμένοι για τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους λοιπούς επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος και τους κανονισμούς σπουδών που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
β) Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος.
γ) Να προάγουν την εικόνα του Ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.
δ) Να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις, υποδομές και τον εξοπλισμό του Ιδρύματος και να μην επιδεικνύουν συμπεριφορά που απάδει προς την φοιτητική ιδιότητα.


Άρθρο 109. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Οι προαναφερθείσες αρχές για τους καθηγητές ισχύουν και για τη συμπεριφορά των φοιτητών τόσο προς τους συμφοιτητές τους όσο και προς τα άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι φοιτητές οφείλουν να τους συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό και τη δέουσα αξιοπρέπεια.


2. Θεμελιώδη κανόνα δεοντολογίας για τους φοιτητές συνιστά η μη προσφυγή στη λογοκλοπή κατά την εκπόνηση των εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η λογοκλοπή αποτελεί ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η διαπίστωσή της συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις για τους φοιτητές που υποπίπτουν στο συγκεκριμένο παράπτωμα.


3. Απαγορεύεται ρητά:
α) η χρήση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων και η εμφάνισή τους από τους φοιτητές ως δικών τους, κατά την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων,
β) η παρουσίαση εργασιών που έχουν εκπονηθεί συνεργατικά με άλλους φοιτητές, ως δημιούργημα ατομικό,
γ) η υποβολή εργασίας, εν όλω ή εν μέρει, που ενώ έχει εκπονηθεί για την εκπλήρωση συγκεκριμένων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων κατά το παρελθόν, επανυποβάλλεται για την εκπλήρωση άλλων ή νέων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων,
δ) η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάθε είδους βοηθημάτων, σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ο έχων την ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας επιτρέπει την χρήση αυτών.


4. Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων του και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φθορές και ζημιές στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και την περιουσία του.


5. Οι φοιτητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν και να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ο χώρος του Πανεπιστημίου για έκνομες πράξεις ή πράξεις που το ζημιώνουν και να απέχουν από πράξεις που δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή αποστολή του Ιδρύματος, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.