ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Μπακάλης Αθανάσιος

Δρ. Κοιλανίτης Ιωάννης
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:giakila@yahoo.grΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδές - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: