ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Διαδικασία Εισαγωγής

Διαδικασία εισαγωγής

Σε ποιους απευθύνεται το Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, για την κατεύθυνση Ενίσχυσης – Επανάχρησης Κτιρίων γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων, Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. και για την Κατεύθυνση Αστικών Αναπλάσεων απόφοιτοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων, Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τοπογραφίας Πανεπιστημίων, Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι., Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι., Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε., Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Πολιτικών Δομικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Υποβολή υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. που περιλαμβάνει: έντυπη αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος, δύο συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν), αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), αποδεικτικό επαρκούς γνώσης Ξένης Γλώσσας, αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει), βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, όπου θα αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαδικασία επιλογής

Η τελική επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται για αυτό το σκοπό. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν.
Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε ποσοστό 150% των εισακτέων στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης της πρώτης φάσης. Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεών του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα.

Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής υποψηφίων

Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιοι επιλέγονται), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή/και προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.