ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κτιρίων και αστικού χώρου. Τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Α1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ Χρονολόγιο
201.1 Μέθοδοι Αποτίμησης Υλικών και Δομικών Στοιχείων 3 7.5 pdf(*)
202.1 Συστήματα Επισκευής – Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5 pdf
203.1 Προσομοίωση και Ανάλυση Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5 pdf
204.1 Παθολογία και Τρωτότητα Υφισταμένων Κτιρίων 3 7.5 pdf
Σύνολο: 12 30

A2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ Χρονολόγιο
201.2 Κτηματολόγιο. Πολιτική και χρήσεις γης 3 7.5 pdf
202.2 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος 3 7.5 pdf
203.2 Εφαρμοσμένη Πολεοδομία. Πρότυπα 3 7.5 pdf
204.2 Αστικές Αναπλάσεις 3 7.5 pdf
Σύνολο: 12 30

(*) Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των διαλέξεων θα ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες στο elearning κατά τη διάρκεια του εξαμήνου