ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Περιγραφή

Περιγραφή

Αντικείμενο του διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στους τομείς του υφιστάμενου κτιριακού και αστικού αποθέματος. Από την μικρή στην μεγάλη κλίμακα και τανάπαλιν ο αστικός χώρος δεν αντιμετωπίζεται ως κατακερματισμένος, αλλά ως αντικείμενο μιας ευρύτερης και ενιαίας θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης. Η διαμόρφωση επιστημόνων με εξειδίκευση σε ζητήματα επεμβάσεων συμβάλλει στην βιωσιμότητα μελετών και προτάσεων. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους αναπτύσσονται σ’ αυτό το κοινό πλαίσιο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών και τεχνολογικών εργαλείων μιας συστηματικής νοηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) οργανώνονται με στόχο την συστηματική προσέγγιση δύο επί μέρους ειδικεύσεων/ κατευθύνσεων:
Α1. Ενισχύσεων – Επανάχρησης Κτιρίων και Α2. Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων. Το Α΄ εξάμηνο εστιάζει περισσότερο σε θεωρητικές προσεγγίσεις στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κτιρίων και αστικών συνόλων, ενώ το Β΄ εξάμηνο σε εφαρμοσμένες έρευνες και μελέτες στα αντίστοιχα πεδία. Στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διατριβή, που στηρίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα των φοιτητών με στοιχεία πρωτοτυπίας.

Σκοποί του προγράμματος είναι: (α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της κτιριακών και αστικών επεμβάσεων. (β) Η παρουσίαση υπαρχόντων και νέων υλικών, μεθόδων και τεχνολογιών για την εύρεση ολοκληρωμένων λύσεων σε υπάρχουσες και πληγείσες κατασκευές και σε ευρύτερα αστικά σύνολα. (γ) Η παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου γνώσεων, ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.