ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Γ’ Εξάμηνο – Διπλωματική Εργασία

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ο φοιτητής του προγράμματος πλήρους φοίτησης θα πρέπει να ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή, που θα πρέπει να είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται σε έντυπο, που διανέμεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλημα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να προσδιορίζεται επίσης το ίδρυμα, η επιχείρηση ή ο οργανισμός, στο εργασιακό περιβάλλον του οποίου ενδεχομένως ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να ασκηθεί και να ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θα αναλυθεί επιστημονικά με τις προτάσεις για την επίλυσή του, όπως και τη σχετική μεθοδολογία και τη βιβλιογραφία, που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά.

Οι προτάσεις για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξετάζονται από τη Σ.Ε. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας θα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (Β’ εξάμηνο σπουδών), κατά το τρίτο εξάμηνο και πρέπει να είναι αντίστοιχης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εν μέρει ή στο σύνολό της σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή σε άλλους αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και τελική έγκρισή της από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Την τριμελή εξεταστική επιτροπή μπορούν να πλαισιώσουν, ως προσκεκλημένοι, καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένοι ερευνητές συναφούς ειδικότητας. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία με κριτήρια την επιστημονική αρτιότητα, το βαθμό επεξεργασίας του θέματος, τη συνθετότητα, την έκταση, τη δυσκολία, την πρωτοτυπία και την παρουσίαση της εργασίας. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Σε περίπτωση που φοιτητής επιθυμεί αλλαγή θέματος ή αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να υποβάλει σχετική αιτιολογημένη αίτηση προς έγκριση προς την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.